kru_tlo@kru.ac.th +034-534059-454

ปรัชญา มรภ.กาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินตามศาสตร์พระราชา


วิสัยทัศน์ มรภ.กาญจนบุรี

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ผลิตบัณฑิต และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ท้องถิ่น สังคม และการพัฒนาประเทศ


พันธกิจ มรภ.กาญจนบุรี

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ผลิตบัณฑิต และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ท้องถิ่น สังคม และการพัฒนาประเทศ

พันธกิจที่ 1

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม เชี่ยวชาญการปฏิบัติ มีทักษะการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรัก ผูกพัน และเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น

พันธกิจที่ 2

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ และการยกระดับคุณภาพชีวิต

พันธกิจที่ 3

บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนพึ่งตนเองได้โดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 4

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสาน สร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ดีงาม บนพื้นฐานทางวัฒนธรรม

นโยบาย วิสัยทัศน์
ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

จากปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการแก้ปัญหาให้คนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิต และเกิดความเข้มแข็งด้วยการวิจัยที่มุ่งเน้นโจทย์วิจัยจากปัญหา/จากพื้นที่จริงในท้องถิ่น เพื่อมาพัฒนาองค์ความรู้ แนวทางและการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่นำมาแก้ปัญหาในชุมชน/ท้องถิ่น/สังคม โดยส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการนำไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งยกระดับความเข้มแข็งของชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น