kru_tlo@kru.ac.th +034-534059-454


กิจกรรมเสวนาการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 จัดขึ้นโดยสำนักงานจัดการผลประโยชน์ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สำนักงานจัดการผลประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมจัดทำแผนคู่มือแนวทางการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายการทั้งหมด 3 รายการ | จำนวน 1 หน้า : 1