kru_tlo@kru.ac.th +034-534059-454

ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

:: ค้นหาข้อมูล ::
ประเภท
ทรัพย์สินทางปัญญา
เลขที่คำขอ/
วันที่ยื่นคำขอ
เลขที่จดทะเบียน/
วันที่รับจดทะเบียน
ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ ผู้ประดิษฐ์ ผู้ทรงสิทธิ  
1. ลิขสิทธิ์
402891
22 มีนาคม 2565
ส.016819
30 มีนาคม 2565
หลักสูตรสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักบัญชียุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ้างงาน ผศ.ศิริรัตน์ เช็งเส็ง , ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร , ดร.ฐิติพร พระโพธิ์ , อาจารย์สร้อยเพชร ลิสนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2. ลิขสิทธิ์
397325
13 กันยายน 2564
ว1.009362
4 ตุลาคม 2564
ระบบติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นางสาวนิษฐา ไตรเดชา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3. ลิขสิทธิ์
397324
13 กันยายน 2564
ว1.009361
4 ตุลาคม 2564
ระบบติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มรภ.กาญจนบุรี นางสาวนิษฐา ไตรเดชา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4. ลิขสิทธิ์
397323
13 กันยายน 2564
ว1.009360
4 ตุลาคม 2564
ระบบจองรถยนต์ออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นางสาวนิษฐา ไตรเดชา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5. ลิขสิทธิ์
397127
1 กันยายน 2564
ว.046258
16 กันยายน 2564
รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการให้การปรึกษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี ดร.รังรอง งามสิริ , ดร.จริยาภรณ์ สกุลพราหมณ์ , ดร.กรรณิการ์ พันทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6. ลิขสิทธิ์
390627
16 กุมภาพันธ์
ว1.009021
22 กุมภาพันธ์ 2564
ระบบสมัครออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อาจารย์นิพนธ์ คำแตง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7. ลิขสิทธิ์
389337
7 มกราคม 2564
ว.044785
13 มกราคม 2564
คู่มือลายจักสานผลิตภัณฑ์จากหวาย ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8. ลิขสิทธิ์
389245
30 ธันวาคม 2563
ว1.008961
6 มกราคม 2564
ระบบสารสนเทศทางบัญชีสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผศ.สุทัศน์ กำมณี , ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร , ผศ.ศิริรัตน์ เช็งเส็ง , อาจารย์ฐิติพร พระโพธิ์ , อาจารย์บุตรศรินทร์ แสงสว่าง , อาจารย์สร้อยเพชร ลิสนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9. ลิขสิทธิ์
389065
22 ธันวาคม 2563
ว.044738
28 ธันวาคม 2563
ผลของการสอนโดยการสอดแทรกคำคมที่มีต่อพฤติกรรมความสนใจเรียนในรายวิชาวัสดุอุตสาหกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 The effect of teaching by including quotes on behavioral interests in Industrial Materials course of 1st students. ผศ.ธวัชชัย ประหยัดวงศ์ , ผศ.ดร.รังรอง งามศิริ , ดร.เชิดชัย ธุระแพง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10. ลิขสิทธิ์
377482
29 สิงหาคม 2562
ว.42684
17 กันยายน 2562
ตำรับอาหารพื้นบ้านสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อาจารย์จุไรรัตน์ ประเสริฐสนิท มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11. ลิขสิทธิ์
304050
24 มีนาคม 2557
ว.33990
2 เมษายน 2557
ตำรับอาหารพื้นบ้านสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี อาจารย์จุไรรัตน์ ประเสริฐสนิท มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12. อนุสิทธิบัตร
2203000416
17 กุมภาพันธ์ 2565
-
สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตไส้กรอกปลาส้มอิมัลชัน อาจารย์ปิ่นธิดา ณ ไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
2202000600
17 กุมภาพันธ์ 2565
-
แก้ว ผศ.ดร.ภูชิต ภูชำนิ , ผศ.ธวัชชัย ประหยัดวงศ์ , อาจารย์รัฐทิตยา หิรัณยหาด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
2202000599
17 กุมภาพันธ์ 2565
-
แก้ว ผศ.ดร.ภูชิต ภูชำนิ , ผศ.ธวัชชัย ประหยัดวงศ์ , อาจารย์รัฐทิตยา หิรัณยหาด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
15. อนุสิทธิบัตร
2103003581
7 ธันวาคม 2564
-
กรรมวิธีการย้อมเส้นใยฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกเงาะสด อาจารย์กัญญา ภัทรกุลอมร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
16. อนุสิทธิบัตร
2103003580
7 ธันวาคม 2564
-
กรรมวิธีการย้อมเส้นใยฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากใบคิ้วนาง อาจารย์กัญญา ภัทรกุลอมร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
17. อนุสิทธิบัตร
2103003579
7 ธันวาคม 2564
-
กรรมวิธีการย้อมเส้นใยฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากใบสัก อาจารย์กัญญา ภัทรกุลอมร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
18. อนุสิทธิบัตร
2103003578
7 ธันวาคม 2564
-
กรรมวิธีการย้อมเส้นใยฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากดินเขาสูง อาจารย์กัญญา ภัทรกุลอมร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
19. อนุสิทธิบัตร
2103003577
7 ธันวาคม 2564
-
กรรมวิธีการย้อมเส้นใยฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกมะพร้าวแห้ง อาจารย์กัญญา ภัทรกุลอมร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
20. อนุสิทธิบัตร
2103003576
7 ธันวาคม 2564
-
พาหนะออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยแบบเคลื่อนที่ได้ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร , ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร , ผศ.ศิริรัตน์ เช็งเส็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
21. อนุสิทธิบัตร
2103002038
20 กรกฎาคม 2564
-
อุปกรณ์สำหรับเรียนรู้ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ผศ.ดร.ภูชิต ภูชำนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
22. อนุสิทธิบัตร
2103000978
31 มีนาคม 2564
-
อุปกรณ์รดน้ำอัตโนมัติด้วยระบบตรวจความชื้นในดิน ผศ.ลัดดาวัลย์ จำปา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
23. อนุสิทธิบัตร
2103000977
31 มีนาคม 2564
-
กรรมวิธีการผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ำเปลือกมังคุด ดร.การัณย์ พรหมเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
24. อนุสิทธิบัตร
2103000976
31 มีนาคม 2564
-
กรรมวิธีการรักษาคุณภาพพริกกะเหรี่ยงด้วยสารเคลือบผิวไคโตซาน ผศ.นันทวัน หัตถมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
25. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
2102005333
7 ธันวาคม 2564
-
รถสี่ล้อขาถีบ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร , ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร , ผศ.ศิริรัตน์ เช็งเส็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายการทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด 49 รายการ | จำนวน 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>