kru_tlo@kru.ac.th +034-534059-454

รายการทรัพย์สินทางปัญญา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี -

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ ได้แก่ งานวรรณกรรม , งานดนตรีกรรม , งานสิ่งบันทึกเสียง , งานโสตทัศนวัสดุ , งานภาพยนตร์ , งานแพร่เสียงแพร่ภาพ , งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี เป็นต้น

อนุสิทธิบัตร

ผลงานจากการประดิษฐ์คิดค้นที่ไม่มีความซับซ้อนหรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย แต่ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานสร้างสรรค์จากการประดิษฐ์ที่มีลักษณะของการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สามารถคิดขึ้นโดยง่าย

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

สิทธิที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามกฎหมายกำหนดเป็นพิเศษ โดยให้สิทธิที่จะผลิตสินค้า และจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

สถิติ การยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9.09%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 45.45%
คณะวิทยาการจัดการ 18.18%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0%
คณะครุศาสตร์ 18.18%
หน่วยงานอื่นๆ 15%

อนุสิทธิบัตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.55%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 86.36%
คณะวิทยาการจัดการ 4.55%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0%
คณะครุศาสตร์ 4.55%
หน่วยงานอื่นๆ 0%

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0%
คณะวิทยาการจัดการ 0%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0%
คณะครุศาสตร์ 0%
หน่วยงานอื่นๆ 0%

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 71.43%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28.57%
คณะวิทยาการจัดการ 21.43%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0%
คณะครุศาสตร์ 7.14%
หน่วยงานอื่นๆ 0%