kru_tlo@kru.ac.th +034-534059-454


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยกร่างคําของานทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565


วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยกร่างคําของานทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตรการประดิษฐ์, อนุสิทธิบัตร,สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์, ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า) และดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม

ในกิจกรรมช่วงแรกเป็นหารบรรยายหัวข้อ “การดําเนินการขอรับความคุมครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทต่างๆ แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง”
วิทยากร : นางสาวปุณนมาส ธรรมรัตน์ หัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการยกร่างคําขอรับความคุมครองทรัพย์สินทางปัญญา วิทยากรประจํากลุ่ม :


กลุ่มที่ 1 : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
1. นายชัยรัตน์จิตตสินนวา


กลุ่มที่ 2 : อนุสิทธิบัตร ด้านวิศวกรรมศาสตร์
1. นางธิดารัตน์ ทวาเรศเรืองคาม
2. นางสาวรมย์ ธีรา สวสั ดิ์จารี


กลุ่มที่ 3 : อนุสิทธิบัตร ด้านเคมี
1. นางสาวฐิติมาเจรจาศิลป
2. นางสาวนัฎสฬิณ รสจันทร์


กลุ่มที่ 4 : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์ และ เครื่องหมายการค้า
1.นางสาวปุณนมาส ธรรมรัตน์
2.นางสาวนวมาลย์ คีรีมา

สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเขียนร่างคําขอรับความคุมครองงาน ทรัพย์สินทางปัญญาให้ถูกต้องตามแบบฟอร์ม หลักเกณฑ์ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และเกิด ทักษะความเข้าใจในการจัดเตรียมคําขอ การเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการประดิษฐ์ให้มี ประสิทธิภาพ ทําให้ช่วยลดระยะเวลาในการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทต่าง ๆ ได้

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม