kru_tlo@kru.ac.th +034-534059-454


กิจกรรมเสวนาการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 จัดขึ้นโดยสำนักงานจัดการผลประโยชน์ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการเสวนาการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญาหรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ และมีดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานจัดการผลประโยชน์ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อให้บุคลากร นักวิจัยและผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมรับฟังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา
 

สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง ความสำคัญและประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา ต่อด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น : การพัฒนางานวิจัยสู่การขอรับความคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญาหรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ ในช่วงบ่ายเป็นแบ่งกลุ่มให้คำปรึกษาการร่างคำขอเพื่อขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การเขียนคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และเทคนิคการเขียนคำขอต่างๆ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ประกอบด้วย  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. นายชัยรัตน์ จิตตสินนวา ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ ฟรีเครดิต สล็อต บาคาร่า สล็อตออนไลน์ฟรีเครด บาคาร่าออนไลน์ สูตรบาคาร่า KUBET ซอคเกอร์ลีก สล็อต คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี GCLUB